++  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ พิษณุโลก สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3   ++
 
Untitled Document
 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ อัตลักษณ์ 


วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 
วิสัยทัศน์  
 
" ส่งเสริมคุณธรรม น้อมนำความพอเพียง ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพสู่สากล "
 
พันธกิจ
  1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพทุกระบบ ให้มีคุณธรรมและคูณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ได้มาตรฐานระดับสากล
  2. เพิ่มโอกาส การฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่อยู่นอกระบบทุกช่วงวัย
  3. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ
  5. พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภานในและภายนอก และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการของสถานศึกษา
   
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
                   " บุคลิกดี มีคุณธรรม นำความรู้สู่สังคม "
 

 


 
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  
เลขที่ 410 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จัหวัดพิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์Œ :: 055-337551 โทรสาร :: 055-337553
Web site :: http://www.bpcc.ac.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์Œ/E-mail :: bungphra410@gmail.com
พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์š :: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายงานแผนและความร่วมมือ