++  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ พิษณุโลก สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3   ++
 
Untitled Document
 
 
   บุคลากรทางการศึกษา

Untitled Document
  • ข้าราชการ
  • พนักงานราชการ
  • ครูพิเศษสอน
  • เจ้าหน้าที่
  • นักการภารโรง


นางรัตน์ติกรณ์   รพีนิพนธ์
ครู คศ.3


นางนภาวดี    รัตนอนันต์
ครู คศ.3


นางวารีรัตน์   ศรีวิทยา
ครู คศ.3


ว่าที่ร้อยตรีวสันต์   ยันอินทร์
ครู คศ.3


นางอรพิน   สัจจเสนีย์
ครู คศ.3


นางสาววิรุฬพร   แก้วกล้า
ครู คศ.3


นางสมพร   บัวแจ่มรัตนวงศ์
ครู คศ.3


นางสุกัญญา    เติมลาภ
ครู คศ.3


นางบุญล้อมลักษณ์  กัณหา
ครู คศ.3


นางสาววสนีย์   เทพนิช
ครู คศ.3


นางสาวภิรญา   จันทร์รักษ์
ครู คศ.3


นางสุคนธจรินทร์   ไกรศรวัชร
ครู คศ.3


นางสุกัญญา   ชูติกาญจน์
ครู คศ.3


นางจุฑามาศ   แย้มจำรัส
ครู คศ.3


นางพูลทรัพย์  สุภา
ครู คศ.3


นายธีรศักดิ์   สัจจเสนีย์
ครู คศ.2


นางเกษณีย์   เอกพันธุ์พงษ์
ครู คศ.2


นางศรัณรัตน์   ตาสุยะ
ครู คศ.2


นางสุภามาศ   สุจริตกุล
ครู คศ.2


นางวิกัณดา   แซ่น้า
ครู คศ.2


นางวิภาวัลย์   สุขสำราญอนันต์
ครู คศ.2


นายศักดา   นาคจันเสน
ครู คศ.2


นางชฎาพร   นาคสุทธิ์
ครู คศ.2


นางจารุภา   สุขไชยพร
ครู คศ.2


นางน้ำค้าง   ไพรัตน์
ครู คศ.2


นางเจริญพร    ปัญโญใหญ่
ครู คศ.2


นายชัยวัฒน์   สุธีรไกรลาศ
ครู คศ.2


นางพรจันทร์   หินหุ้มเพ็ชร
ครู คศ.2


นางเพ็ญศรี    ลือชาสัตย์
ครู คศ.2


นายพรณัติชัย  มุขดี
ครู คศ.2


นางสาวธนภร  โชคศิริวัชร
ครู คศ.2


นายพงศ์วิทย์  จันทร์พุฒ
ครู คศ.2


นายเพชร์พะเยาว์   แย้มยินดี
ครู คศ.2


นางสาววรัฐยา   ชดช้อย
ครู คศ.1


นายสุวัฒน์ชัย   ฉวีศักดิ์
ครู คศ.1


นางสาวเพ็ญพิชชา   สิงหกุล
ครู คศ.1


นายคมกริช  กล้าหาญ
ครู คศ.1


นางสาววราภรณ์   ช่วยหวัง
ครู คศ.1


นางสาววิไลรัตน์   ถมทอง
ครู คศ.1


นางเปรมกมล  ภูลำพา
ครู คศ.1


นางสาวณธษา   พระเสมา
ครู คศ.1


นายโกวิท  บวบนา
ครู คศ.1


นางสาวพิริยา   บุญเย็น
ครู คศ.1


นางสาวน้ำฝน  สอนแคน
ครู คศ.1


นางพิมพ์สุรีย์  พงษ์เสือ
ครู คศ.1


นางสาวจิราพร  ยะปะนันท์
ครูผู้ช่วย


นายจรินทร์ทิพย์  เขียวสดอมรกุล
ครูผู้ช่วย


นายเกื้อกูล  วงษ์เสรี
ครูผู้ช่วย


นางสาวอุมาพร  ทับเทศ
ครูผู้ช่วย


นางสาวปนัดดา  มากเมือง
ครูผู้ช่วย


นางสาวอรุณศิริ  วงค์เที่ยง
ครูผู้ช่วย


นายกัณฑ์ฏภัทร์   สุภะกุลสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย


นายสาโรจน์  สอนโต
ครูผู้ช่วยนางสุนิตยา   อินเรือน
พนักงานราชการ (ครู)


นางบุษยา   พรหมแต้ม
พนักงานราชการ (ครู)


นางสาวศศิศร   เมฆยิ้ม
พนักงานราชการ (ครู)Alpha  Restauro
ครูพิเศษสอน


Tandin  Pem
ครูพิเศษสอนนางพัชรินทร์   ชื่นอยู่
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์


นางวรรณา   อินคต
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน


นางสาวกัญญา  จูสลุด
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน


นายอรุวัฒ   บุญนาค
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร


นางจีรภรณ์   โพธิกนิษฐ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล


นางปิยะนุช   สุวรรณแก้ว
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


นางสาววราภรณ์   หงษ์เหิร
เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ


นายณัฐดนัย   บุญพรหม
เจ้าหน้าที่งานอาคาร


นายพีรโรจน์  รพีนิพนธ์
เจ้าหน้าที่งานปกครอง


นางสาวพรนภา   ปานถม
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี


นางสาววันทนา   ศรีปลาด
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ


นางพัชรี  ทองเสา
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ


นางสาวจุทรามาศ   แดงบ้านใหม่
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล


นางนมัสนันท์  พราง์ชัยรัชต์
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ


นางสุรางค์   เทียมชุมพล
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ


นางสาวศกลวรรณ  ปิ่นวิเศษ
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา


นางรวีภัทร์   แคทอง
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา


นางสาวศุภักษร   มั่งคง
เจ้าหน้าที่งานบัญชี


นางสาวเสาวลักษณ์   พิบูรณ์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ


นายคมกิจ   สุวรรณ์
เจ้าหน้าที่งานศูนย์การเรียนรู้ IT


นางมยุรี  สุคันธวรัตน์
เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด


นางสาวนารี   ศิริบำรุง
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน


นางสาวกรรณิกา   ทองน้อย
เจ้าหน้าทีพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ

 
 
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  
เลขที่ 410 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จัหวัดพิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์Œ :: 055-337551 โทรสาร :: 055-337553
Web site :: http://www.bpcc.ac.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์Œ/E-mail :: bungphra410@gmail.com
พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์š :: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายงานแผนและความร่วมมือ