++  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ พิษณุโลก สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3   ++
 
Untitled Document
 
 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
1. ความเป็นมา
ประวัติของสถานศึกษา  
  วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เดิมชื่อวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก  ซึ่งกรมอาชีวศึกษาได้ซื้อกิจการ ต่อจากโรงเรียนเอกชนในราคา  6,587,800.-  บาท  เมื่อปี  พ.ศ. 2519  ต่อมาในปี  พ.ศ. 2522  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยพิษณุโลก  และในปี  พ.ศ. 2537 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  จนถึงปัจจุบัน  วิทยาลัยฯ  เปิดการเรียนการสอน  2  ระดับ  คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ปีการศึกษา  2550   วิทยาลัยฯ  ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับต่าง ๆ ดังนี้
 
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาพณิชยการ
   
 
 • สาขางานการบัญชี
 • สาขางานการเลขานุการ
 • สาขางานการขาย
 • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขางานธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
   
  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 
 
 • สาขางานการโรงแรม
 • สาขางานการท่องเที่ยว
   
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
   
 
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการเลขานุการ
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • สาขาวิชาการบัญชี (ทวิภาคี)
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
   
   ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
   
 
 • สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
 • สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ  (ทวิภาคี)
   
   ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   
 
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
2. ขนาดและที่ตั้ง 
  วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  ตั้งอยู่เลขที่  410  ถนนพิษณุโลก - บึงพระ  ตำบลบึงพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000  หมายเลขโทรศัพท์  0-5533-7551 , 0-5533-7553 โทรสาร    0-5533-7553  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  BUNGPHRA_PH@YAHOO.COM เดิมวิทยาลัยฯ  มีเนื้อที่  29  ไร่  2  งาน  29  ตารางวา  ต่อมาได้รับบริจาคที่ดินจากโรงเรียนเซนต์นิโกลาส  จังหวัดพิษณุโลก  อีก  44  ไร่  2  งาน  98  ตารางวา  จึงมีเนื้อที่  74  ไร่  1  งาน  27  ตารางวา
 
3. สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง
       วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  เป็นสถานศึกษาของรัฐ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่ในชุมชนเมือง  ตำบลบึงพระ  นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่มาจากต่างถิ่น  ต่างอำเภอในจังหวัดพิษณุโลก  และจังหวัดใกล้เคียง  เช่น  จังหวัดพิจิตร  จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดเพชรบูรณ์ วิทยาลัยตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง 4  กิโลเมตร ในบริเวณใกล้เคียงจึงไม่มีสถานที่ราชการ  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีการศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาภาคบังคับ  ชุมชนในบริเวณวิทยาลัยส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  มีการบริหารท้องถิ่นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ   มีวัดพิกุลวนาราม  และวัดพระธาตุสันติวันเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในชุมชน
   
4. สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน
   
      มีสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงาน และประสานงานด้านการเรียนการสอนกับสถานศึกษา ตลอดปี  68  แห่ง
   
5. จุดเด่นสำคัญของวิทยาลัย 
   
  วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับของสังคม  โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  ดังนี้
 
ได้รับรางวัลที่เป็นเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจต่อเนื่องตลอดมาคือ 
   
  พ.ศ.2530               รางวัลสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น  กลุ่มสถานศึกษาภาคเหนือ  กรมอาชีวศึกษา 
พ.ศ.2537               รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านพาณิชยกรรม  กรมอาชีวศึกษา 
พ.ศ.2539               รางวัลโรงเรียน  รางวัลพระราชทาน  ระดับอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2541               รางวัลสถานศึกษาดีเด่นในการรวมใจสู้ภัยเศรษฐกิจ  ระดับจังหวัด 
พ.ศ.2542               ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานอาชีวศึกษา  กรมอาชีวศึกษา 
พ.ศ.2543               ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษา  กรมอาชีวศึกษา 
พ.ศ.2545               ได้รับการประเมินภายนอกรอบแรกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน) 
พ.ศ.2547               รางวัลสำนักงานน่าอยู่  น่าทำงาน  สนองตอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แบบบูรณาการ  จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ.2548               ได้รับคัดเลือกให้จัดทำโครงการรวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาไทย  จากศูนย์เครือข่าย สมศ.  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ร่วมกับ  สำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์กรมหาชน)  และมูลนิธิ เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย

พ.ศ.2548               ได้รับการประเมินภายนอกรอบที่สอง  จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

พ.ศ.2549               ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาที่มีผลดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดีเด่น จากสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พ.ศ.2550               ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา  2550  ด้านการพัฒนาศูนย์กำลังคนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ได้รับโล่เกียรติคุณเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ   เมื่อวันที่  12  มกราคม  2551 จากกระทรวงศึกษาธิการ
    

 
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  
เลขที่ 410 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จัหวัดพิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์Œ :: 055-337551 โทรสาร :: 055-337553
Web site :: http://www.bpcc.ac.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์Œ/E-mail :: bungphra410@gmail.com
พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์š :: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายงานแผนและความร่วมมือ