++  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ พิษณุโลก สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3   ++
 
Untitled Document
 
 
   แผนกวิชา: แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ว่าที่ร้อยตรีวสันต์   ยันอินทร์
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นางศรัณรัตน์   ตาสุยะ
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นางสุภามาศ   สุจริตกุล
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นางสาวเพ็ญพิชชา   สิงหกุล
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


Alpha  Restauro
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นางจารุภา   สุขไชยพร
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นางพูลทรัพย์  สุภา
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นางวิกัณดา   แซ่น้า
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นางชฎาพร   นาคสุทธิ์
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นางสาววรัฐยา   ชดช้อย
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นางวิภาวัลย์   สุขสำราญอนันต์
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นายศักดา   นาคจันเสน
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นางน้ำค้าง   ไพรัตน์
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นางวารีรัตน์   ศรีวิทยา
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นางสุนิตยา   อินเรือน
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นางสาวปนัดดา  มากเมือง
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นายสุวัฒน์ชัย   ฉวีศักดิ์
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


 
 
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  
เลขที่ 410 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จัหวัดพิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์Œ :: 055-337551 โทรสาร :: 055-337553
Web site :: http://www.bpcc.ac.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์Œ/E-mail :: bungphra410@gmail.com
พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์š :: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายงานแผนและความร่วมมือ