++  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ พิษณุโลก สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3   ++
 
Untitled Document
 
 
   บุคลากรทางการศึกษา

Untitled Document
  • ข้าราชการ
  • พนักงานราชการ
  • ครูพิเศษสอน
  • เจ้าหน้าที่
  • นักการภารโรง


นางรัตน์ติกรณ์   รพีนิพนธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางนภาวดี    รัตนอนันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ


ว่าที่ร้อยตรีวสันต์   ยันอินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางเจริญพร    ปัญโญใหญ่
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางอรพิน   สัจจเสนีย์
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสาววิรุฬพร   แก้วกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสมพร   บัวแจ่มรัตนวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสุกัญญา    เติมลาภ
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางบุญล้อมลักษณ์  กัณหา
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสาววสนีย์   เทพนิช
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสาวภิรญา   จันทร์รักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสุกัญญา   ชูติกาญจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางจุฑามาศ   แย้มจำรัส
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางพูลทรัพย์  สุภา
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางเกษณีย์   เอกพันธุ์พงษ์
ครู ชำนาญการ


นางวิภาวัลย์   สุขสำราญอนันต์
ครู ชำนาญการ


นางชฎาพร   นาคสุทธิ์
ครู ชำนาญการ


นางจารุภา   สุขไชยพร
ครู ชำนาญการ


นางน้ำค้าง   ไพรัตน์
ครู ชำนาญการ


นายชัยวัฒน์   สุธีรไกรลาศ
ครู ชำนาญการ


นางพรจันทร์   หินหุ้มเพ็ชร
ครู ชำนาญการ


นายพรณัติชัย  มุขดี
ครู ชำนาญการ


นางสาวธนภร  โชคศิริวัชร
ครู ชำนาญการ


นายพงศ์วิทย์  จันทร์พุฒ
ครู ชำนาญการ


นายเพชร์พะเยาว์   แย้มยินดี
ครู ชำนาญการ


นางจิราพร  นันทิ
ครู


นางสาววรัฐยา   ชดช้อย
ครู


นายสุวัฒน์ชัย   ฉวีศักดิ์
ครู


นางสาวเพ็ญพิชชา   สิงหกุล
ครู


นายตรัยทิพย์  เขียวสด
ครู


นายคมกริช  กล้าหาญ
ครู


นางสาววราภรณ์   ช่วยหวัง
ครู


นายเกื้อกูล  วงษ์เสรี
ครู


นางสาววิไลรัตน์   ถมทอง
ครู


นางเปรมกมล  ภูลำพา
ครู


นางสาวณธษา   พระเสมา
ครู


นายโกวิท  บวบนา
ครู


นางสาวพิริยา   บุญเย็น
ครู


นางสาวน้ำฝน  สอนเคน
ครู


นางพิมพ์สุรีย์  พงษ์เสือ
ครู


นางสาวอุมาพร  ทับเทศ
ครู


นางสาวปนัดดา  มากเมือง
ครู


นางอรุณศิริ  เขียวสด
ครู


นายกัณฑ์ฏภัทร์   ศุภะกุลสวัสดิ์
ครู


นายสาโรจน์  สอนโต
ครูนางสุนิตยา   อินเรือน
พนักงานราชการ (ครู)


นางสาวเบญจมาภรณ์  ฤทธิเกรียง
พนักงานราชการ (ครู)


นางบุษยา   พรหมแต้ม
พนักงานราชการ (ครู)


นายชวลิต  ศรีสุพัฒนะกุล
พนักงานราชการ (ครู)


นางสาวศศิศร   เมฆยิ้ม
พนักงานราชการ (ครู)Alpha  Restauro
ครูพิเศษสอน


Rey   U. Pagdalian
ครูพิเศษสอน


Yang  Jiaqi
ครูพิเศษสอน


Karma  Yuden
ครูพิเศษสอน


นางชนิดาพา  ปิ่นม่วง
ครูพิเศษสอนนางพัชรินทร์   ชื่นอยู่
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์


นางวรรณา   อินคต
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน


นางสาวกัญญา  จูสลุด
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน


นายอรุวัฒ   บุญนาค
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร


นางจีรภรณ์   โพธิกนิษฐ
เจ้าหน้าที่งานการเงิน


นางสาวจิราพร  โสมภรีย์
เจ้าหน้าที่งานการเงิน


นางสาวภัณฑิลา  แคทอง
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล


นางสาววราภรณ์   หงษ์เหิร
เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ


นายณัฐดนัย   บุญพรหม
เจ้าหน้าที่งานอาคาร


นายพีรโรจน์  รพีนิพนธ์
เจ้าหน้าที่งานปกครอง


นางสาวพรนภา   ปานถม
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี


นางสาววันทนา   ศรีปลาด
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ


นางพัชรี  ทองเสา
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ


นางสาวจุทรามาศ   แดงบ้านใหม่
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล


นางสุรางค์   เทียมชุมพล
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป


นางสาวศกลวรรณ  ปิ่นวิเศษ
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา


นางสาวสุดาทิพย์  ขำประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่งานบัญชี


นางสาวศุภักษร   มั่งคง
เจ้าหน้าที่งานบัญชี


นายชีวะ  กุลประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ


นางสาวเสาวลักษณ์   พิบูรณ์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ


นายคมกิจ   สุวรรณ์
เจ้าหน้าที่งานศูนย์การเรียนรู้


นางสาวนารี   ศิริบำรุง
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน


นางสาวกรรณิกา   ทองน้อย
เจ้าหน้าทีพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


นางนมัสนันท์  พราง์ชัยรัชต์
พนักงานราชการ (ฝ่ายสนับสนุน)


นางรวีภัทร์   แคทอง
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน


นางมยุรี  สุคันธวรัตน์
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุดนางเรณู  แคทอง
นักการภารโรง


นายสุระชัย  คนใหญ่
นักการภารโรง


นางสุกัญญา  จันทนา
นักการภารโรง


นายสมาน   เกตุเรือง
นักการภารโรง


นางสาววงเดือน  เปียมหลิม
นักการภารโรง


นางสาวสุนันทา  เข็มปัญญา
นักการภารโรง


นายวิโรจน์  เทียนสว่าง
นักการภารโรง


นายพจน์  เอมอุทัย
นักการภารโรง


นายประสบโชค  สุวรรณแก้ว
นักการภารโรง


นายปฐมพร  วงศ์ชื่น
นักการภารโรง


นายบุญมี  เจริญใจ
นักการภารโรง


นายชูชาติ  แคทอง
พนักงานขับรถ


นายธนกร  เรืองกรธนากูล
พนักงานขับรถ


นายดำรง  วุฒิวัย
พนักงานขับรถ


นายสาโรจน์  เพิ่มพูลทรัพย์
พนักงานขับรถ


นายภิญโญ  ลาภหลาย
ยามรักษาการณ์


นายกุลโรจน์  ศรีรัตน์
ยามรักษาการณ์


นายสุพัฒน์  จันทรา
ยามรักษาการณ์


 
 
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  
เลขที่ 410 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จัหวัดพิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์Œ :: 055-337551 โทรสาร :: 055-337553
Web site :: http://www.bpcc.ac.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์Œ/E-mail :: [email protected]
พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์š :: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายงานแผนและความร่วมมือ