++  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ พิษณุโลก สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3   ++
 
Untitled Document
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์Œ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidd
รายงานข่าว:   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ผู้ยื่นข้อมูลเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็คทรอนิกส์ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
จำนวนผู้อ่านข่าว™: [21] คน™   ประเภทข่าว: อาคารสถานที่ / พัสดุ
วันที่ˆ: [19 พ.ย. 2561]   เวลา : [ 15:47:07]               [ ดาวโหลดเอกสาร ]

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี 2562 ประชาวิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอม
รายงานข่าว:   ประชาวิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561
จำนวนผู้อ่านข่าว™: [43] คน™   ประเภทข่าว: อาคารสถานที่ / พัสดุ
วันที่ˆ: [14 พ.ย. 2561]   เวลา : [ 09:16:52]               [ ดาวโหลดเอกสาร ]

มอบเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ
รายงานข่าว:   วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายศุภพิสิษฐ์ ไกรศรวัชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก มอบเกียรติบัตร นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นตัวแทนของวิทยาลัย ผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก และครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม รายชื่อและประเภทการแข่งขัน ดังนี้ 1.ทักษะ The Marketing Chalenge รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอภิญญา โพธิ์ทอง นางสาวสุธิดา ทองเจริญ นางสาววาสนา ขุนเสนาะ ครูวิไลรัตน์ ถมทอง ครูผู้ควบคุม 2. การเขียนแผนธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวปริศนา สิงห์อยู่ นางสาวเหมสุดา บุญพิมพ์ นางสาวศุภนิดา บุญพิมพ์ นางสาวรัตติยา ผลเจริญ นางสาวธนพร ศรีปาน ครูเปรมกลม ภูลำพา ครูผู้ควบคุม 3. การขายสินค้าออนไลน์ รางวัลชนะเลิศ นายภูมินทร์ บุญสุข นายเจนภพ เจริญทัพ ครูเกื้อกูล วงษ์เสรี ครูผู้ควบคุม 4. การจัดการโลจิสติกส์ฯ รางวัลชนะเลิศ นางสาววราพร บริหาร นางสาวกรรณิการ์ บุญรัตนวิชัย นายสมบูรณ์ ทองทรัพย์มณี นายปราบปราม อ่อนตา ครูพิริยา บุญเย็น ครูผู้ควบคุม 5.การผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic รางวัลชนะเลิศ นางสาวธัญญารัตน์ มอญปาน ครูโกวิท บวบนา ครูผู้ควบคุม 6.การผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair รางวัลชนะเลิศ นายรวิพล ชีวะกุล ครูโกวิท บวบนา ครูผู้ควบคุม 7. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม รางวัลชนะเลิศ นางสาวเกตุนรินทร์ จำปารุ่ง นางสาวจุฑารัตน์ เทียมวงค์ นางสาวพรวรินทร์ จันดา นายกัณฑ์ฏภัทร์ ศุภะกุลสวัสดิ์ ครูผู้ควบคุม 8.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี รางวีัลชนะเลิศ นางสาวขนิฐา บุญราช นางสาวนัฐฐา ยอดสมใจ ครูภิรญา จันทร์รักษ์ ครูผู้ควบคุม 9. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอภิรดี นาคอ่อน นางสาวปนัดดา เรืองทอง ครูสาโรจน์ สอนโต ครูผู้ควบคุม 10. ทักษะพิมพ์ไทย-อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ รางวัลชนะเลิศ นางสาวรุ่งอรุณ พอนิคม ครูรัตน์ติกรณ์ รพีนิพนธ์ ครูผู้ควบคุม 11. ทักษะการใช้เทคโนโลยีผลิตหนังสือฯ นางสาวเกษมณี เปียฉิม ครูเกษรีย์ เอกพันธุ์พงษ์ ครูผู้ควบคุม ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนนักศึกษาทุกคน
จำนวนผู้อ่านข่าว™: [55] คน™   ประเภทข่าว: วิชาการ
วันที่ˆ: [12 พ.ย. 2561]   เวลา : [ 10:47:34]              


>> คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี 2562 ประชาวิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอม   ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ˆ : 14 พ.ย. 2561
>> มอบเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ   ประเภท : วิชาการ วันที่ˆ : 12 พ.ย. 2561
>> กำหนดการลงทะเบียน   ประเภท : วิชาการ วันที่ˆ : 08 ต.ค. 2561
>> ผอ.มอบเกียรติบัตรโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ˆ : 20 ส.ค. 2561
>> แผนกวิชาการบัญชีจัดหาผู้เชียวชาญเพื่อพัฒนาผู้เรียนฯ   ประเภท : วิชาการ วันที่ˆ : 01 ส.ค. 2561
   
 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระ
นายศุภพิสิษฐ์  ไกรศรวัชร

[ ประวัติผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ]
[ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก]แผนกวิชา
  >> สาขาวิชา สามัญสัมพันธ์
  >> สาขาวิชา การบัญชี
  >> สาขาวิชา การเลขานุการŒ
  >> สาขาวิชา การตลาด
  >> สาขาวิชา การโรงแรมและท่องเที่ยว
  >> สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  >> สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
  >> สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์


อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
  >> สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
  >> วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
  >> วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
  >> วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
  >> วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
  >> วิทยาลัยการอาชีพนครไทย


  เอกสาร / คำสั่งวิทยาลัย

Untitled Document
  • รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  • ผลงานบุคคลากรที่เผยแพร่
  • แบบฟอร์มการเงิน
  • แผนการปฏิบัติงาน
  • ข้อมูลสารสนเทศ
  • แบบฟอร์มพัสดุ
  • เอกสาร ดาวน์โหลดงานต่างๆ
 >> บทสรุปรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทเอกสาร:
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วันที่อัพโหลด : [ 20 มิ.ย. 2560 ]
 >> บทสรุปรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทเอกสาร:
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วันที่อัพโหลด : [ 08 ก.ค. 2559 ]
 >> บทสรุปรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทเอกสาร:
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วันที่อัพโหลด : [ 04 มิ.ย. 2559 ]
 >> บทสรุปรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภทเอกสาร:
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วันที่อัพโหลด : [ 04 มิ.ย. 2559 ]
     
ผลงาน วิจัย
 >> โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประสิทธิภาพสารสกัดดาวเรืองในการควบคุมเชื้อราโรคแอนแทรกโนส ของมะม่วงน้าดอกไ ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
วันที่อัพโหลด : [ 26 มิ.ย. 2561 ]
 >> โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลของสารสกัดสมุนไพรต่อการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคกุ้งแห้งของพริก ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
วันที่อัพโหลด : [ 26 มิ.ย. 2561 ]
 >> เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายเพชร์พะเยาว์ แย้มยินดี ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันที่อัพโหลด : [ 16 ก.พ. 2561 ]
 >> ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานทะเบียน
วันที่อัพโหลด : [ 23 ก.ย. 2560 ]
 >> หัวข้อวิจัย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วันที่อัพโหลด : [ 07 ก.ค. 2560 ]
 >> หัวข้อวิจัย แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
วันที่อัพโหลด : [ 07 ก.ค. 2560 ]
 >> หัวข้อวิจัย แผนกวิชาการเลขานุการ ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาการเลขานุการ
วันที่อัพโหลด : [ 07 ก.ค. 2560 ]
 >> หัวข้อวิจัย แผนกวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว
วันที่อัพโหลด : [ 07 ก.ค. 2560 ]
 >> หัวข้อวิจัย แผนกวิชาการตลาด ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาการตลาด
วันที่อัพโหลด : [ 07 ก.ค. 2560 ]
 >> หัวข้อวิจัย แผนกวิชาการบัญชี ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 07 ก.ค. 2560 ]
 >> หัวข้อวิจัย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันที่อัพโหลด : [ 07 ก.ค. 2560 ]
 >> การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมสำนักงานชั้นสูงของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันที่อัพโหลด : [ 06 ก.ค. 2560 ]
 >> วิจัย การพัฒนาความสามารถทางการเรียน รายวิชากฎหมายคอมพิเตอร์โดยใช้สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย เรื่อง พ ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันที่อัพโหลด : [ 06 ก.ค. 2560 ]
 >> วิจัย การแก้ปัญหานักศึกษาที่มีพฤติกรรมขาดการแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน รายวิชาการเขียนโปรแกรมบนม ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันที่อัพโหลด : [ 06 ก.ค. 2560 ]
 >> ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ การศึกษาประสิทธิภาพแห้วหมูในการกำจัดเห็บสุนัข ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วันที่อัพโหลด : [ 23 มิ.ย. 2560 ]
 >> ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ การศึกษาย้อมผ้าสีดำด้วยวัสดุธรรมชาติ ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วันที่อัพโหลด : [ 23 มิ.ย. 2560 ]
 >> โครงงานวิทยาศาสตร์ การศึกษาป้องกันกำจัดยุงด้วยน้ำส้มควันไม้สกัดสารสมุนไพร ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
วันที่อัพโหลด : [ 28 ก.ค. 2559 ]
 >> โครงงานวิทยาศาสตร์ การศึกษาป้องกันก้าจัดยุงด้วยน้าส้มควันไม้สกัดสารสมุนไพร ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
วันที่อัพโหลด : [ 08 ก.ค. 2559 ]
 >> โครงงานวิทยาศาสตร์ การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้สกัดสารสมุนไพร ในการกำจัดปลวก ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
วันที่อัพโหลด : [ 08 ก.ค. 2559 ]
     
ผลงานวิชาการ
Untitled Document
1 สื่อ CAI วิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดย: นายอนุสิษฐ   ประเสริฐดี
2 สื่อ CAI การร่างภาพเพื่องานกราฟิก โดย: นางเสาวลักษณ์   ฤทธิ์เรืองเดช
3 สื่อ CAI พื้นฐานเกี่ยวกับงานเลขานุการ โดย: นางสวิชตา   ทิมทอง
4 สื่อ CAI การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพเลขานุการ โดย: นางนภาวดี    รัตนอนันต์
5 สื่อ CAI การจัดซื้อเบื้องต้น โดย: นางสาวณธษา   พระเสมา
6 สื่อ CAI การบัญชีห้างหุ้นส่วน โดย: นางพัชร์หทัย   ชาตินันท์
7 สื่อ CAI เบเกอร์รี่ โดย: นายพยุงศักดิ์   บุญศิริ 
8 สื่อ CAI การส่งเสริมการขาย โดย: นางเพ็ญศรี    ลือชาสัตย์
9 สื่อ CAI การบัญชีเบื้องต้น โดย: นางสาวภิรญา   จันทร์รักษ์
10 สื่อ CAI พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดย: นางพูลทรัพย์  สุภา
   
 >> รายงานประจำเดือน คุลาคม 2561 จากระบบ GFMIS ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 08 พ.ย. 2561 ]
 >> รายงานประจำเดือนกันยายน จากระบบ GFMIS ปี 2561 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 08 ต.ค. 2561 ]
 >> รายงานประจำเดือนสิงหาคม จากระบบ GFMIS ปี 2561 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 11 ก.ย. 2561 ]
 >> รายงานประจำเดือนกรกฎาคม จากระบบ GFMIS ปี 2561 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 10 ส.ค. 2561 ]
 >> รายงานประจำเดือนมิถุนายน จากระบบ GFMIS ปี 2561 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 05 ก.ค. 2561 ]
 >> รายงานประจำเดือนพฤษภาคม จากระบบ GFMIS ปี 2561 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 11 มิ.ย. 2561 ]
 >> รายงานประจำเดือนเมษายน จากระบบ GFMIS ปี 2561 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 11 พ.ค. 2561 ]
 >> รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ จากระบบ GFMIS ปี 2561 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 06 มี.ค. 2561 ]
 >> รายงานประจำเดือนมกราคม จากระบบ GFMIS ปี 2561 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 07 ก.พ. 2561 ]
 >> รายงานประจำเดือนธันวาคม จากระบบ GFMIS ปี 2560 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 08 ม.ค. 2561 ]
 >> รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน จากระบบ GFMIS ปี 2560 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 13 ธ.ค. 2560 ]
 >> รายงานประจำเดือนตุลาคม จากระบบ GFMIS ปี 2560 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 07 พ.ย. 2560 ]
 >> รายงานประจำเดือนกันยายน จากระบบ GFMIS ปี 2560 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 05 ต.ค. 2560 ]
 >> รายงานประจำเดือนสิงหาคม จากระบบ GFMIS ปี 2560 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 07 ก.ย. 2560 ]
 >> รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2560 จากระบบ GFMIS ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 09 ส.ค. 2560 ]
 >> รายงานประจำเดือนมิถุนายน จากระบบ GFMIS ปี 2560 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 05 ก.ค. 2560 ]
 >> รายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2560 จากระบบ GFMIS ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 12 มิ.ย. 2560 ]
 >> รายงานประจำเดือนเมษายน 2560 จากระบบ GFMIS ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 12 มิ.ย. 2560 ]
 >> รายงานประจำเดือนมีนาคม 2560 จากระบบ GFMIS ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 12 มิ.ย. 2560 ]
 >> สัญญาการยืมเงิน ประเภทเอกสาร:
แบบฟอร์มการเงิน
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการเงิน
วันที่อัพโหลด : [ 31 พ.ค. 2560 ]
     
 >> รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560 ประเภทเอกสาร:
แผนการปฏิบัติงาน
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวางแผนและงบประมาณ
วันที่อัพโหลด : [ 29 ม.ค. 2561 ]
 >> แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ประเภทเอกสาร:
แผนการปฏิบัติงาน
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวางแผนและงบประมาณ
วันที่อัพโหลด : [ 27 ธ.ค. 2560 ]
 >> แผนพัฒนาคุณภาพภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 2564 ประเภทเอกสาร:
แผนการปฏิบัติงาน
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วันที่อัพโหลด : [ 31 พ.ค. 2560 ]
 >> รายงานผลการปฏิบัติการประจำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 ประเภทเอกสาร:
แผนการปฏิบัติงาน
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวางแผนและงบประมาณ
วันที่อัพโหลด : [ 28 มี.ค. 2560 ]
 >> แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 ประเภทเอกสาร:
แผนการปฏิบัติงาน
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวางแผนและงบประมาณ
วันที่อัพโหลด : [ 23 พ.ย. 2559 ]
 >> ตารางการสอบ และตารางพบนักเรียน นักศึกษา ประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1 ประเภทเอกสาร:
แผนการปฏิบัติงาน
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวัดผลและประเมินผล
วันที่อัพโหลด : [ 25 ก.ค. 2559 ]
     
 >> คู่มือ Office 365 ประเภทเอกสาร:
ข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วันที่อัพโหลด : [ 31 พ.ค. 2560 ]
 >> ประกาศวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก เรื่อง การประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำภาคเรียนที่ ประเภทเอกสาร:
ข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวัดผลและประเมินผล
วันที่อัพโหลด : [ 15 มิ.ย. 2559 ]
     
 >> ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidd ประเภทเอกสาร:
แบบฟอร์มพัสดุ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานพัสดุ
วันที่อัพโหลด : [ 19 พ.ย. 2561 ]
 >> คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี 2562 ประชาวิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอม ประเภทเอกสาร:
แบบฟอร์มพัสดุ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานพัสดุ
วันที่อัพโหลด : [ 14 พ.ย. 2561 ]
 >> ประชาวิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกและห้องปฏิบัติกา ประเภทเอกสาร:
แบบฟอร์มพัสดุ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานพัสดุ
วันที่อัพโหลด : [ 31 ต.ค. 2561 ]
 >> คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 2562 ประเภทเอกสาร:
แบบฟอร์มพัสดุ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานพัสดุ
วันที่อัพโหลด : [ 31 ต.ค. 2561 ]
 >> ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2562 ประเภทเอกสาร:
แบบฟอร์มพัสดุ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานพัสดุ
วันที่อัพโหลด : [ 08 ต.ค. 2561 ]
 >> คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเปิดและปลดประกาศ ประเภทเอกสาร:
แบบฟอร์มพัสดุ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานพัสดุ
วันที่อัพโหลด : [ 08 ต.ค. 2561 ]
 >> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประเภทเอกสาร:
แบบฟอร์มพัสดุ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานพัสดุ
วันที่อัพโหลด : [ 08 ต.ค. 2561 ]
 >> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฯ ประเภทเอกสาร:
แบบฟอร์มพัสดุ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานพัสดุ
วันที่อัพโหลด : [ 08 ต.ค. 2561 ]
 >> ราคาวัสดุ ครุภัณฑ์ ประเภทเอกสาร:
แบบฟอร์มพัสดุ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานพัสดุ
วันที่อัพโหลด : [ 21 ก.ย. 2561 ]
 >> ใบขออนุญาตใช้รถราชการส่วนกลางของวิทยาลัยฯ ประเภทเอกสาร:
แบบฟอร์มพัสดุ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานพัสดุ
วันที่อัพโหลด : [ 05 เม.ย. 2561 ]
     
 >> การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประเภทเอกสาร:
เอกสารอื่นๆ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วันที่อัพโหลด : [ 01 มิ.ย. 2561 ]
 >> แบบคุณลักษณะ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ปีพุ ประเภทเอกสาร:
เอกสารอื่นๆ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
วันที่อัพโหลด : [ 27 ต.ค. 2560 ]
 >> แบบคุณลักษณะ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ปี ประเภทเอกสาร:
เอกสารอื่นๆ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
วันที่อัพโหลด : [ 27 ต.ค. 2560 ]
       ภาพกิจกรรม

  

[กีฬาภายใน "บึงพระเกม.....]
  

[กิจกรรมวันแม่แห่งชาต.....]
  

[กิจกรรมวันภาษาไทยแห่.....]
  

[กิจกรรม Big Cleaning.....]
  

[พิธีถวายพระพรชัยมงคล.....]Untitled Document


       
       
       
       
[ ระบบบริหารจัดการข้อมูล ]
แผนและงบประมาณ
       
   
       
ระบบสารสนเทศ
งานศูนย์ข้อมูล
ยอดผู้เข้าชม : 000042569  คน™ 
 
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  
เลขที่ 410 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จัหวัดพิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์Œ :: 055-337551 โทรสาร :: 055-337553
Web site :: http://www.bpcc.ac.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์Œ/E-mail: phitsanulok06@vec.mail.go.th
พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์š :: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ